Eigen keuze

Hier kun je zelf een 'opdracht' bedenken. Deze schrijf je duidelijk op en legt hem voor aan de leraar. Deze kan goedkeuren, eventueel nog nadere instructies geven. Natuurlijk kan het ook gebeuren dat je opdracht afgekeurd wordt.

Bij de keuzeprocedure moet je dit al gedetaileerd in de email aan je leraar voorleggen. (dus niet alleen vermelden: eigen keuze)

Belangrijk

De opdracht moet te maken hebben met natuurwetenschap en/of techniek

In de opdracht moeten minimaal twee van de volgende aspecten duidelijk aan de orde komen

Geef in een aantal alinea's een duidelijke omschrijving van de opdracht die jullie aan jezelf geven.

Geef ook aan hoe je gaat presenteren. Denk daarbij er ook aan dat je je 'publiek' er actief bij gaat betrekken.

Je moet iets 'onderzoeken' bij het voorbereiden van je presentatie..

De opdracht moet een duidelijk 'praktisch element' hebben. Alleen een verslag of een powerpoint presentatie is niet voldoende.

Elke deelnemer van jullie groep moet er ongeveer 10 klokuren aan werken.